Een woordje over het eenjarig meerjarenplan 2019

In afwachting van een definitief meerjarenplan heeft de gemeenteraad in december een zogenaamd eenjarig meerjarenplan voor 2019 goedgekeurd. Dat is eigenlijk een soort doordruk van het plan van het financieel plan van 2018. De begrotingsposten van 2018 worden dus gewoon hernomen als zogenaamd gelijklopend beleid. De investeringen voor de komende jaren en hoe die zullen gefinancierd worden vind je nog niet terug. Je vindt er wel heel wat informatie over de huidige financiële toestand van de gemeente.

Autofinancieringsmarge | Lokaal Bestuur Vlaanderen

De AFM is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de aflossingen van leningen. Ze geeft weer of de financiën van het bestuur op een structurele manier in evenwicht zijn en duidt aan of het bestuur in staat is zijn leningslasten (aflossingen van kapitaal en intresten) te dragen met het overschot uit de gewone werking (het saldo van de exploitatie-ontvangsten en uitgaven).

Een positieve AFM betekent dat er van het exploitatiesaldo, na het vereffenen van de leningslasten, nog middelen overblijven om een deel van de investeringsuitgaven rechtstreeks te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan.

Je vindt er ook de lijst van de zogenaamde nominatieve subsidies die de gemeenteraad vaststelt. zie link

Volg de gemeentefinanciën via de website van Vlaanderen

Het is tegenwoordig zelfs voor gemeenteraadsleden moeilijk geworden om het financieel beleid van de gemeente te controleren als gevolg van de keuze van de Vlaamse regering om raadsleden de gemeente te laten sturen op hoofdlijnen. Gelukkig biedt de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur ook enkele interessante tools aan op basis waarvan men op detailniveau (zowel financieel als inhoudelijk) kan zien waar de gemeente haar geld aan geeft en uithaalt, meer bepaald via:

  • De financiële analysetool: maakt het mogelijk alle ontvangsten en uitgaven, kosten en opbrengsten op te volgen op detailniveau (algemene rekening).
  • De beleidsanalysetool: maakt het mogelijk alles op te volgen van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.

REKENING 2017

Op de website van ABB Vlaanderen vind je de jaarrekeningen van de gemeenten, die na het afsluiten van het boekjaar worden opgemaakt en ter controle en goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarin vind je welke delen van de begroting werden uitgevoerd of niet uitgevoerd.

De laatst goedgekeurde is de jaarrekening 2017

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/beleidsrapporten/Jaarrekening_2017_Ternat.pdf