GECORO

VERNIEUWING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING GECORO

De gemeente zal binnenkort een oproep publiceren en de verschillende in het decreet en de gemeenteraadsbeslissing voorziene "maatschappelijke geledingen" kunnen dan kandidaten voorstellen. Deskundigen kunnen zelf hun kandidatuur stellen. Secretaris van de GECORO is Pitteljon Martine - stedenbouwkundig ambtenaar gemeente Ternat 02 451 45 82 - martine.pitteljon@ternat.be

"De Gecoro adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van ruimtelijke structuurplannen en ook bij de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen"

De verdiensten van de kandidaten zullen tegenover elkaar worden afgewogen en de gemeenteraad neemt dan een gemotiveerde beslissing. Dus de kwaliteiten van de kandidaten om de gemeente te adviseren inzake ruimtelijke ordening best goed in de verf zetten.

Minimum 1/3 leden man-vrouw.

Wat is een GECORO ?

Een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of Gecoro adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van ruimtelijke structuurplannen en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen.

Verder verstrekt ze advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften. Tenslotte kan de Gecoro advies geven over vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening. En dit zowel op vraag van de gemeente als uit eigen beweging.

Als adviseur bij het uitstippelen van een kwaliteitsvol ruimtelijk beleid heeft de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening een tegelijk complexe en delicate opdracht. Die wordt daarbovenop gekoppeld aan een uitgebreid en erg gevarieerd takenpakket.


SAMENSTELLING GECORO

VERTEGENWOORDIGERS MAATSCHAPPELIJKE GELEDINGEN MOETEN BREED DRAAGVLAK CREEREN

Naast deskundigen kiest de gemeenteraad vertegenwoordigers uit de verschillende maatschappelijke geledingen. Bijvoorbeeld leden van natuurverenigingen en van organisaties die de belangen van landbouwers en zelfstandige ondernemers verdedigen. Hun bijdrage verhoogt de graad van participatie en creëert een breder draagvlak voor het ruimtelijk beleid.

DESKUNDIGE IN RUIME ZIN

Het decreet bepaalt dat minstens één op vier leden een expert moet zijn op het vlak van ruimtelijke planning. Dat kan een architect, een stedenbouwkundige of een ruimtelijk planner zijn, maar ook iemand die door interesse en ervaring inzicht in de materie heeft verworven.

Meer info over hoe een GECORO samengesteld wordt op http://www.gecoro.info/

Secretaris van de GECORO is Pitteljon Martine - stedenbouwkundig ambtenaar gemeente Ternat 02 451 45 82 - martine.pitteljon@ternat.be

De visie van de Ternatse GECORO stond in het verleden soms diametraal tegenover die van de provincie en de gemeente. Dat was o.a. het geval bij de bespreking in 2010 van de plannen van de provincie om meer bedrijvenzones te voorzien in Ternat. Zie artikel in Editiepajot hieronder

Editiepajot : TERNAT - Provincie heeft geen ruimtelijke visie, vindt de GECORO (16 juli 2010)

TERNAT - Provincie heeft geen ruimtelijke visie

"De provincie heeft een totaal gebrek aan ruimtelijke visie vindt," vindt de Ternatse GECORO het officieel gemeentelijk adviesorgaan inzake ruimtelijke ordening. Ze wordt daarin bijgetreden door sp.a-grasraadslid Guido Van Cauwelaert - waarnemer in de GECORO. Het beleid van de provincie is anekdotisch en lijkt vooral geïnspireerd op privaat belang.

De GECORO besprak gisteren o.a. de plannen van de provincie voor uitbreiding van bedrijvenzones en bijkomende grootschalige kleinhandel in deze zones maar ook de uitbreiding van het afbraakbedrijf in de bufferzone achter het station van Ternat waarvoor het toestemming kreeg van diezelfde provincie.

De aanpak is anekdotisch zegt een lid van de commissie. Een stukje uitbreiding links en rechts zonder visie op de totaliteit van de drie Ternatse bedrijvenzones en de bufferzone achter het station die men wil innemen.

Dat het afbraakbedrijf De Meuter van de provincie toelating krijgt om nog verder in het buffergebied achter het station uit te breiden is een flagrant voorbeeld van non-beleid, vinden de meeste commissieleden. Dat bedrijf zou beter verplaatst worden naar een (uitbreidings) zone verderop aan de Assesteenweg terwijl het gebied achter het station zou moeten ontwikkeld worden kantoren en appartementen volgens het principe "wonen en werken in de buurt van openbaar vervoersknooppunten" volgens specialisten inzake ruimtelijke ontwikkeling. Een commissielid ziet er al een Ternatse versie van het Vilvoordse kanaalproject, rond een waterplas die tevens als waterbuffer kan dienen.

Ook op het gebied van mobiliteit blijft de provincie in gebreke met haar plannen. Uitbreiding van de bedrijvenzones maakt een bijkomende afrit aan de Essenestraat die door de bedrijvenzone naar het rondpunt op de Assesteenweg wordt doorgetrokken absoluut noodzakelijk.

Bijkomende grootschalige kleinhandel is ook voor de commissie onzinnig. Waarom moet elk dorp zo nodig een "Wijnegem shoppingcenter" hebben vraagt men zich af. Jongeren gaan graag naar Aalst shoppen zegt een commissielid, dat is zoveel gezelliger. En er zijn al genoeg shoppingcenters in de buurt.

Zie ook : Inspraak bij uitbreiding bedrijventerreinen