Nabij

Als je als samenleving de veiligheid niet garandeert, dan heerst het recht van de sterkste. Dat zullen we nooit aanvaarden. Het recht van de sterkste is nefast voor de solidariteit tussen mensen en voor het gemeenschapsgevoel. Daarom is het belangrijk om niet alleen de harde criminaliteit aan te pakken, maar ook de zogenaamde ‘kleine’ criminaliteit, overlast en andere toestanden die mensen bang maken.

Wij willen een samenleving bouwen op vertrouwen, niet op angst. Wie en wat angst zaait, pakken we zonder pardon aan.

1. Een progressief veiligheidsbeleid

Als je als samenleving de veiligheid niet garandeert, dan heerst het recht van de sterkste. Dat zullen we nooit aanvaarden. Het recht van de sterkste is nefast voor de solidariteit tussen mensen en voor het gemeenschapsgevoel. Daarom is het belangrijk om niet alleen de harde criminaliteit aan te pakken, maar ook de zogenaamde ‘kleine’ criminaliteit, overlast en andere toestanden die mensen bang maken.

Wij willen een samenleving bouwen op vertrouwen, niet op angst. Wie en wat angst zaait, pakken we zonder pardon aan.

1.1. Een breed veiligheidsbeleid

Als sp.a Groen XL staan wij voor een breed veiligheidsbeleid dat steeds op drie sporen werkt: voorkomen, herstellen en sanctioneren. Een progressief veiligheidsbeleid gaat verder dan enkel het beschermen tegen geweld of inbraak, maar kiest resoluut voor een integrale aanpak waarbij alle elementen van onveiligheid worden aangepakt.

 • We sensibiliseren en informeren de inwoners over veiligheid in al zijn facetten, gaande van valpreventie, diefstal, CO-vergiftiging, brand- en inbraakveiligheid tot verkeersveiligheid. We slaan de handen in elkaar met lokale partners om kleine en grote maatregelen uit te werken die de bevolking sensibiliseren en effectief ondersteunen.
 • Heel wat plaatsen waarop mensen zich ’s nachts onveilig voelen, zijn niet goed verlicht. Daarom maken we er een prioriteit van om goede verlichting te voorzien, zeker op plaatsen die mensen als onveilig ervaren. We streven, dankzij het Lichtplan, tegelijkertijd voor verlichting waar nodig, doven van verlichting waar het kan. Het is onzinnig om alle verlichting in Ternat aan te laten ’s nachts, dat is overbodig, duur en ook milieubelastend.
 • We gaan geweld, pesterijen en overlast aan de schoolpoort tegen. Bij de start en het einde van de schooldag houdt de politie of de gemachtigde opzichter samen met de leerkrachten een oogje in het zeil.
 • Intrafamiliaal geweld is ook voor lokale besturen een belangrijk veiligheidsprobleem. Daarom sensibiliseren we over deze problematiek.
 • De strijd tegen vandalisme, wildplassen en ander sociaal onaanvaardbaar gedrag blijft één van de prioriteiten van sp.a Groen XL. We moeten dit fenomeen bestrijden en zetten ook gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes) in als het niet anders kan. Een blaam van de lokale wijkagent is veelal al zeer doeltreffend.
 • We stellen buurtbuddies aan. Buurtconflicten hebben een negatieve impact op het veiligheidsgevoel en de levenskwaliteit in een buurt. De meerderheid van deze conflicten zijn te wijten aan gebrekkige communicatie tussen buurtbewoners. Buurtbuddies leren conflicterende partijen met elkaar communiceren en samen op zoek gaan naar een duurzame oplossing voor hun problemen.

1.2. Nabijheidspolitie

De politie heeft nog vijf andere taken dan ordehandhaving en misdaadbestrijding: onthaal van mensen, wijkwerking, slachtofferhulp, recherche en verkeer. Ongeruste mensen of mensen die iets willen aangeven, moeten door de politie goed onthaald worden. Zodat die mensen ook geneigd zijn om informatie te delen of aangifte te doen. Als zij slachtoffer waren van een misdrijf, moeten zij goed bijgestaan worden.

De politiemannen en -vrouwen moet bovendien aanwezig zijn in de wijken en zij moeten de mensen die daar wonen kennen. En omgekeerd. Wijkagenten moeten weten wat er in hun buurt aan de hand is. Als er iemand radicaliseert, als er vreemde activiteiten plaatsvinden in een huis, als er problemen zijn rond huiselijk geweld dan moet de wijkagent daar als eerste van op de hoogte zijn.

Buurtgerichte politie verbindt de mensen in een wijk en verhoogt de veiligheid en het veiligheidsgevoel.

2. We brengen het bestuur bij de mensen

Lokaal bestuur moet dicht bij haar inwoners staan. We gaan voor een lokaal bestuur dat nabij is voor iedereen.

2.1. Altijd bereikbaar

We zetten maximaal in op een verdere uitbouw van de digitalisering van de gemeentediensten, maar laagdrempeligheid moet voor iedereen gewaarborgd blijven.

We gebruiken sociale media als twitter en facebook (Gemeente & Huis Ternat) evenals de Ternat-app om vragen van burgers te beantwoorden. We vergeten de mensen niet die thuis niet beschikken over internet!

2.2. Altijd klantvriendelijk

 • Minstens een keer per jaar organiseren we nu reeds op het gemeentehuis een kennismakingsmoment voor nieuwe inwoners. Ze kunnen er kennismaken met de dienstverlening van hun gemeente, hun bestuurders en elkaar. Zij ontvangen een welkom-box met waardebons van de plaatselijke middenstand.
 • We staan garant voor een klantvriendelijke afhandeling van elke vraag binnen de gemeentediensten.

Specifiek: sp.aGroenXL wil van de bib een ontmoetingsplaats maken waar iedere Ternattenaar in groep of individueel gehoor en steun krijgt om zijn of haar project uit te werken. We willen waar nodig en mogelijk de juiste expertise aanbieden om iedere Ternattenaar de kans te geven om zijn/haar creatie tot leven te laten komen. De gemeente Ternat zal initiatieven motiveren en uitwerken die vanuit de bewoners komen, maw we draaien de rollen om, de ondernemende Ternattenaar is aan zet en niet de politiek.

2.3. We maken van scholen de spil van de buurt

Lokale besturen kunnen inzake onderwijs zowel als organisator als regisseur optreden. In beide gevallen is het belangrijk dit vanuit een duidelijke visie aan te pakken. Voor sp.a Groen XL is de school veel meer dan gewoon een plek waar men les krijgt. De school is ook de spil van een buurt, wijk of dorp. In de klas van morgen moeten we streven naar het optimaal ontwikkelen van het talent van elk kind.

Een school is geen toetsfabriek. sp.aGroenXL wil meer vertrouwen geven aan leraren en stoppen met de oprukkende afrekencultuur. Verplichte toetsen en bureaucratie (jaarplan, leerlingenvolgsysteem, actieplan,…) worden tot een minimum beperkt. Inspecties (en/of oudere leerkrachten) kunnen op elk vlak bijdragen tot een beter functioneren van elke school aan de hand van hun opgebouwde expertises. Leraren weten vaak heel goed zelf welk niveau een leerling aankan. De verplichte eindtoets in het basisonderwijs moet verdwijnen. Het blijft immers een momentopname die te veel afhankelijk is van persoonlijke omstandigheden en waaruit te veel gevolgtrekkingen gemaakt worden. Basisscholen beslissen zelf of en welke eindtoets zij afnemen.

Leerplicht vanaf 3 jaar zou al een basis vormen om taalachterstand, zwak sociaal milieu en dergelijke ongelijkheden op te vangen en weg te werken. In het kleuteronderwijs moeten per klas minstens twee leerkrachten voorzien worden. De stap van Lager naar Middelbaar onderwijs zou absoluut kleiner kunnen gemaakt worden. Er kan al in het Lager Onderwijs gewerkt worden door verschillende leerkrachten in de 3de graad aan dezelfde klas te laten lesgeven (lessysteem zoals Middelbaar Onderwijs). Een uitdaging voor leerkrachten die hun specifieke kennis (bv Frans) implementeren.

2.4. De gemeente als organisator van onderwijs

We kiezen resoluut voor open gemeentelijk onderwijs, want kinderen en jongeren leren niet alleen op de schoolbanken, maar ook buiten de schooluren kunnen ze tal van leerervaringen opdoen.

 • Na de schooluren laten we de scholen hun poorten openen, voor sport, cultuur, ontspanning en om bij te leren. We moedigen onderwijsinstellingen aan om daarvoor samen te werken met sociaal-culturele verenigingen, sportverenigingen en jongerenorganisaties. Maw dubbel gebruik maken van bestaande infrastructuur, logisch!

2.5. We zorgen voor kinderopvang in de buurt

Kinderopvang is een belangrijke hefboom voor gelijke kansen. Als sp.a Groen XL zetten wij dan ook zwaar in op betaalbare en kwalitatieve kinderopvang voor elk kind. De verdeling van de tijd tussen werk en gezin is voor steeds meer mensen een probleem en verdient een oplossing. Daarom maken we werken makkelijker combineerbaar met een gezin. We voorzien voldoende kwalitatieve kinderopvang, waarvan de prijs afhangt van het inkomen.

Als lokaal bestuur kunnen we een absolute meerwaarde betekenen voor werkende ouders door voldoende kwalitatieve kinderopvangplaatsen aan te bieden. Elke ouder verdient gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Kinderen hebben het recht om in comfortabele, stimulerende omstandigheden op te groeien. We beschouwen kinderopvang dan ook als een basistaak van de lokale overheid en voorzien hiervoor de nodige financiële middelen - ook als er onvoldoende Vlaamse subsidies voorhanden zijn.

In tegenstelling tot anderen vinden wij niet dat het alleen de taak is van de Vlaamse overheid om voldoende aanbod aan kinderopvang te creëren, of dat iedereen maar zijn plan moet trekken en zelf de opvang van zijn kinderen moet organiseren. We leggen daarom de klemtoon op het vinden van opvang van baby’s en peuters in de buurt, de kwaliteit van naschoolse opvang en de opvang van kleuters, kinderen en tieners in de schoolvakanties.

2.6. Voldoende capaciteit

 • We brengen het aanbod transparant in kaart (in samenwerking met de provincie Vlaams Brabant) en verspreiden deze informatie zowel online (via een kinderopvangzoeker) als via informatiebrochure.
 • In het Huis van het Kind voorzien wij begeleiding voor aanstaande ouders in hun zoektocht naar passende kinderopvang.
 • We maken een prioriteit van voldoende buitenschoolse opvangplaatsen.
 • Ook onze jonge tieners moeten zoals nu in vakantieperiodes verder worden opgevangen door de verderzetting van de reeds bestaande initiatieven.
 • Het gemeentebestuur en zijn diensten regelen in samenwerking met Kind en Gezin betaalbare opvang aan het laagst mogelijke tarief.

3. We bieden een breed cultuuraanbod aan om de hoek

Voor sp.a Groen XL is het essentieel dat iedereen die dat wil toegang heeft tot het volledige cultuuraanbod. Mensen mogen niet botsen op financiële, praktische of sociale obstakels. Cultuur stimuleert sociaal contact, werkt gemeenschapsvormend, is een ideaal middel tegen verzuring en geeft ons een ruime en open blik op de wereld.

3.1. Een stimulerend aanbod

In een stimulerende omgeving kan iedereen van een waaier aan cultuur genieten en bieden we iedereen die dat wil een podium of uitlaatklep.

 • We maken een divers cultureel en pluralistisch aanbod mogelijk. Een divers cultureel aanbod durft te vernieuwen en inspireert zoveel mogelijk mensen. We brengen populaire cultuur voor elke smaak en zogenaamde ‘hogere’ cultuur voor elke portemonnee.
 • De subsidies aan CC De Ploter en de culturele verenigingen moeten binnen de budgetaire mogelijkheden worden verhoogd.
 • Onze spiksplinternieuwe bibliotheek is natuurlijk veel meer dan rijen boeken. In een hedendaagse samenleving is de bibliotheek een publieke multimedia-hotspot, een plek waar iedereen dingen kan opzoeken en verschillende soorten dragers, ook de meest moderne, kan uitlenen. Informatie en ontspanning zijn basisbehoeften, die we publiek aanbieden en delen.
 • We besteden extra aandacht aan een laagdrempelige bibliotheek, analoog en digitaal. In deze digitale tijden heeft de 40 procent van de bevolking zonder internetabonnement extra nood aan een publiek informatie- en ontspanningsaanbod, in boekvorm, op cd, dvd, cd-rom, enzovoort. Ook goedkoop media uitlenen via het internet (bijvoorbeeld muziek) is een laagdrempelige vorm van publieke informatie en ontspanning.
 • Cultuurevenementen in openlucht verbreden het aanbod en creëren ontmoetingsmomenten.
 • We voeden aanstormend talent. Kunstwerken van beginnende lokale kunstenaars maken we zichtbaar (bvb in ons gemeentehuis & De Ploter)

3.2. Weg met de drempels

We werken financiële, praktische of sociale hindernissen weg. Niet iedereen verdient evenveel, dus niet iedereen kan evenveel betalen voor een opera-, concert- of theaterticket. Naast drempels om als toeschouwer te participeren pakken we ook de drempels om zelf creatief uit de hoek te komen aan.

Met een cultuurcheque kunnen mensen met een lager inkomen tegen een verlaagde prijs deelnemen aan socio-culturele activiteiten. Zo verlagen we de financiële drempel voor participatie. Belangrijk daarbij is dat we hierbij niemand stigmatiseren.(nakijken Jean/Guido)

 • We voeren gerichte acties om financieel zwakkere doelgroepen, zoals senioren, mensen in armoede, studenten, scholieren en kleuters, in contact te brengen met cultuur.
 • We stimuleren lokaal creatief talent door de organisatie van culturele activiteiten met eigen inwoners.
 • We laten mensen zelf het heft in handen nemen bij de organisatie van culturele activiteiten met volle ondersteuning vanuit de gemeente.

4. We gaan voor sport op wandel- en fietsafstand

Lichaamsbeweging is niet alleen fysiek gezond. Het helpt mensen ook mentaal fit en zelfs gelukkig te blijven. Bovendien brengt samen sporten, of sport beleven, mensen bij elkaar. Dat bevordert dan weer het vertrouwen dat mensen in elkaar hebben. We kiezen radicaal voor een zeer breed en zeer nabij aanbod zodat afstand geen drempel meer vormt. Kwalitatieve sportfaciliteiten in de buurt aanbieden is dan ook cruciaal. sp.a Groen XL heeft mee aan de kar getrokken voor de herbouw van de sporthal.

 • We willen bijkomende fietsroutes in kaart brengen om onze toeristische trekpleisters te belichten.
 • Jong geleerd is oud gedaan. We lanceren een campagne om kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier aan lichaamsbeweging te laten doen.
 • We zetten sportclubs aan om met scholen samen te werken, in het kader van brede schoolprojecten.
 • Clubs die inspanningen doen om een degelijk aanbod te voorzien voor mensen vanaf 60 jaar, verdienen extra ondersteuning.
 • We stimuleren aangepaste sportactiviteiten voor personen met een handicap.
 • We ondersteunen een voldoende groot en divers aanbod uit aan een- en meerdaagse kampen tijdens schoolvakanties.
 • Ternat zorgt er voor dat het lidmaatschap van de club betaalbaar is voor kansengroepen.

5. We bouwen de gemeente uit tot warme werkgever

De overheid geeft best het goede voorbeeld door de hele bevolking te weerspiegelen in haar personeelsbestand en elk talent kansen geven. Wat ook je thuissituatie of achtergrond is, je moet ergens aan de slag kunnen. Daarom steunen we het gelijkekansenbeleid bij de aanwerving van personeel bij het gemeentebestuur en zetten we in op een gezinsvriendelijke organisatie.

 • In navolging van de Vlaamse openbare diensten en instellingen, streven we een evenredige participatie na, waarbij het personeelsbestand een afspiegeling vormt van de hele bevolking. Allochtonen, evenwicht mannen en vrouwen, mensen met kinderen, ouderen of jongeren, personen met een handicap en andere groepen moeten kunnen werken bij de gemeente en doorstromen naargelang hun vaardigheden, ongeacht hun geslacht, voorkeuren, thuissituatie, afkomst, enzovoort.
 • We ondersteunen een open aanwervingsbeleid, waarbij we kandidaten op basis van hun persoonlijke vaardigheden beoordelen. We zorgen dat advertenties bij nieuwe aanwervingen ook genderneutraal zijn en dat mannen en vrouwen evenredig vertegenwoordigd zijn in jury’s en examencommissies.
 • We doen extra inspanningen om vacatures en opleidingen bij vrouwen en specifieke doelgroepen bekend te maken.
 • We stimuleren flexibele vormen van werken, zoals tele- en thuiswerken.
 • We bestrijden elke vorm van discriminatie krachtdadig. Pesten op het werk pakken we hard aan, met bijzondere aandacht voor preventieve sensibiliseringsacties.

6. We brengen de wereld dichtbij

Ontwikkelingssamenwerking kan maar echt bloeien wanneer we hier ook op lokaal niveau werk van maken. Dat is één van de kerntaken van onze stad of gemeente. Burgers samenbrengen om te werken rond een meer rechtvaardige wereld gaat trouwens het snelst op het lokale niveau en krijgt zo snel een concreet gezicht.

 • In overleg met geëngageerde inwoners van de gemeente, 11.11.11 en Oxfam wordt er gekeken naar opzetten van betekenisvolle partnerschappen met lokale organisaties in het zuiden in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelen.
 • Overeenkomstig de mondiale norm maken we ook op lokaal niveau 0,7% van de middelen vrij voor ontwikkelingssamenwerking. Indien dit niet meteen haalbaar is, wordt er werk gemaakt van een zeer concreet kwalitatief groeipad. We geven hierdoor een duidelijk signaal dat we ons werkelijk engageren voor Noord-Zuidsolidariteit.
 • Het is essentieel dat er een schepen bevoegd blijft voor ontwikkelingssamenwerking.

6.1. Fair Trade Ternat

Het is essentieel om ook lokaal duurzame spelregels op het gebied van handel te hanteren zodat ze de kloof tussen arm en rijk verkleinen en het milieu sparen. Steeds meer burgers kiezen overigens bewust en op regelmatige basis voor biologische, lokale en fairtrade producten. Via kookworkshops bouwen we het sociaalweefsel verder op en laten we nieuwe Ternattenaars de Vlaamse taal verder leren kennen.

 • We ondersteunen een eerlijk en duurzaam aankoop- en aanbestedingsbeleid. We gebruiken als lokaal bestuur dus duurzaam gewonnen producten uit de eerlijke handel en kledij met een sociaal label voor ons personeel. Zo werken we mee aan een waardige toekomst voor kleine boeren in het Zuiden en duurzame producenten in het Noorden.
 • We stimuleren maximaal Fair Trade productie en consumptie binnen onze gemeente.