Ondernemend

De uitdagingen waar een lokaal beleid vandaag voor staat zijn groot. Daar zijn we ons van bewust. Een duidelijke visie, maar bovenal een realistische aanpak dringen zich dus op.

“Ondernemend” heeft perfect haar plaats als één van de speerpunten in ons programma. Ondernemerschap staat voor ons immers gelijk aan individuele ontwikkeling, creativiteit, passie en inzet. Het zijn deze enthousiaste ondernemers die wij willen ondersteunen, empoweren en activeren om bij te dragen aan een bloeiende, lokale economie en om mee de schouders te zetten onder een levendige en dynamische gemeente.

Lokale handel, buurtzaken en plaatselijke horeca zijn en blijven wat ons betreft een absolute meerwaarde voor onze gemeente. Zij zijn het die dagelijks bijdragen tot dat “thuis gevoel” dat van Ternat, Ternat maakt. We zijn ons echter bewust van de moeilijkheden en uitdagingen waar de lokale handelaar vandaag mee geconfronteerd wordt. Daarom willen we onze ondernemers ondersteunen en weerbaarder maken, opdat ze hier beter tegen bestand zijn.

Sp.a Groen XL rekent daarenboven op de creatieve geesten die onze gemeente rijk is. Het zijn deze laatsten immers, die de sleutel in handen hebben tot de exponentiële groei van duurzame, gezonde en groene ontwikkelingen. We streven naar een moderne economie die durft inzetten op alternatieve modellen gebaseerd op circulaire economie, korte ketens, coöperatieve modellen, ... Onze ondernemers zijn onze partners, dus we willen hen de nodige ademruimte bieden voor de creatie van nieuwe, duurzame sectoren en daarbij ook voor de creatie van nieuwe jobs.

Het is via dit tweesporenbeleid, ondersteuning en versterking van lokale handelaars enerzijds en het stimuleren van en zuurstof geven aan creativiteit anderzijds, dat we een kans willen bieden aan een lokale en moderne economie.

Tot slot schuilt voor ons in ondernemen ook de weg naar actief burgerschap. Onze dynamische samenleving vraagt naar ruimte en vrijheid voor de actieve inbreng van haar inwoners. We denken bijvoorbeeld aan de uitbouw van een “Project Huis”. Een toegankelijk platform waar burgers de kans krijgen om eigen initiatieven uit te werken of bij te dragen aan gemeentelijke projecten. Dergelijk kader kan er toe bijdragen dat mooie ideeën en plannen, geen statisch blad papier blijven, maar samen met ons kunnen omgezet worden in resultaat.

1. Op maat van Ternat

Kernversterking is niet enkel de basis voor een klimaatvriendelijke gemeente maar zorgt ook voor een versterking van de lokale economie en handel.

 • We zetten in op bedrijvige kernen die aaneengesloten én zichtbare bedrijvigheid planmatig afbakenen, op maat van de lokale noden.
 • Dankzij een verbeterde en veiligere bereikbaarheid met de fiets zetten we in op functioneel winkelen, dat wil zeggen praktische dagelijkse inkopen op 10 minuten.
 • We steunen als gemeente de lokale handelaars actief in hun digitale transformatie, zodat ze de digitale trein niet missen. Dat doen we ondermeer door de organisatie en ondersteuning van netwerkevenementen en door het verspreiden van advies en informatie op maat.
 • We opteren voor een optimale mix van detailhandel, horeca en sociale ruimte om de aantrekkelijkheid van het centrum te verhogen en ondernemen te stimuleren. Een divers aanbod aan kleinhandel in de dorpskern is de enige manier waarop lokale ondernemers het hoofd kunnen bieden aan megaketens en grote shopping centra als The Leaf.
 • Duurzame bereikbaarheid dankzij trage wegen en het fietsstratennetwerk, in combinatie met extra fietsstallingen, is cruciaal voor het succes van de bedrijvige kern.
 • Een betere bewegwijzering naar de handelszaken helpt klanten (en leveranciers) snel te vinden wat ze zoeken.
 • We stimuleren de detailhandel met slimme premies voor kernversterking binnen afgebakende kernen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over verfraaiingswerken die de leefbaarheid en aantrekkelijkheid in handelsgebieden verhogen.
 • We stimuleren het creëren van pop-ups of co-working ruimte voor starters, zelfstandige en thuiswerkers, bijvoorbeeld in leegstaande panden.

2. Een bedrijvige lokale economie

Lokaal verankerde ondernemingen en KMO's zorgen voor duurzame werkgelegenheid. Ze spelen een belangrijke rol in de lokale samenleving. We ondersteunen lokale ondernemers door onderlinge uitwisseling te bevorderen en door hen met omwonenden en verenigingen in contact te brengen. Toerisme ondersteunen zorgt voor de versterking van de streekidentiteit en van de lokale economie.

 • We openen samen met buurgemeenten één intergemeentelijk ondernemersloket waar ondernemers terecht kunnen met al hun vragen.
 • We organiseren een regelmatig netwerkevenement voor lokale ondernemers (industrie, diensten, handel, horeca, vrije beroepen, starters en gevestigden), enerzijds om te luisteren naar hun noden, anderzijds om hen met elkaar in contact te brengen zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen. Regelmatig nodigen we experten of vertegenwoordigers van andere belangengroepen uit voor informatie, advies of discussie.
 • Via digitalisering en begeleiding beperken we zoveel mogelijk de administratieve lasten van lokale ondernemers.
 • We versterken verder het lokaal toerisme en de horeca, ondermeer door een duurzame en veilige bereikbaarheid.
 • We stimuleren hoeve- en ambachtstoerisme in Ternat, ondermeer door een aansluiting op het fietsstratennetwerk en informatie over het aanbod op digitale platformen zoals de website ternat.be.
 • We promoten alle vormen van korte keten landbouw.
 • We ondersteunen lokale ondernemers in het energiezuinig maken van hun ondernemingen, via gratis energie-audits, groepsaankopen en aanbevelingen.

3. Met een blik op de toekomst

Onze economie evolueert van lineair naar circulair. De circulaire economie is erop gericht om zo weinig mogelijk materialen te gebruiken via maximaal hergebruik en via minimale waardevernietiging van grondstoffen. Ook de deeleconomie is aan een opmars bezig. Lokale besturen kunnen, naargelang hun capaciteit, verschillende rollen opnemen om deze nieuwe economieën te ondersteunen en te stimuleren.

 • We ondersteunen lokale bedrijven en verenigingen die circulaire projecten willen opstarten, ondermeer door infomomenten of gratis circulaire audits te organiseren.
 • We organiseren en ondersteunen ook in de toekomst repaircafés. Dit zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten waarbij mensen elkaar op vrijwillige basis helpen bij het herstellen van allerhande voorwerpen, van kledij tot electronica.
 • De deeleconomie kan een belangrijk onderdeel zijn van de circulaire economie. Delen bestaat natuurlijk al langer, maar de technologie heeft ervoor gezorgd dat ook 'stranger sharing' in opmars is. Onderbenutte goederen delen betekent minder grondstoffen verbruiken.
 • We lanceren een projectoproep 'deelinitiatieven' en voorzien subsidies en logistieke ondersteuning. Zo versterken we deelinitiatieven van burgers (zoals www.peerby.com) via de communicatiekanalen van de gemeente. Daarnaast geven we extra ondersteuning naar kwetsbare groepen zodat ze toegang vinden tot de deeleconomie.

4. Coöperatieve economie

Coöperaties zijn terug van nooit echt weg geweest. Ze nemen een voortrekkersrol op in het ecologisch ondernemen. Coöperatief ondernemen is een erg democratische vorm van ondernemen: ieder heeft één stem en kan profiteren van de winsten.

We gebruiken coöperatieve voorwaarden in de criteria van openbare aanbestedingen, zoals bijvoorbeeld een criterium rond inspraak en participatie.

Ternat kan in partnerschap met burgercoöperaties samenwerken rond projecten van openbaar nut, zoals het plaatsen van zonnepanelen op gemeentegebouwen.