Sociaal

Ons lokaal sp.a Groen XL-beleid staat per definitie voor sociaal beleid. De uitdagingen op dit vlak zijn niet min. In een steeds diversere samenleving - divers op tal van domeinen zoals gezinsvorm, arbeidscontracten, inkomens, cultuur, afkomst, overtuiging etc. - is het de taak van sp.a Groen XL om het SAMENleven net te versterken, mensen samen te brengen, solidariteit te versterken, wie het moeilijk heeft te ondersteunen en wie het goed heeft alle kansen te bieden.

1. We bestrijden armoede

Armoede - en kinderarmoede in het bijzonder - blijft één van de grote problemen van onze maatschappij. Een welvaartsstaat als de onze kan zich geen (toenemende) armoede veroorloven. De strijd tegen armoede moet hoe dan ook hoog op de lokale agenda. Achterstelling en ongelijke kansen worden jammer genoeg van generatie op generatie overgedragen. Ongelijkheid en armoede beginnen in de wieg en zelfs al in de baarmoeder.

Armoedebestrijding is een verhaal van kansen grijpen, maar ook van kansen geven. Het is onze strijd om iedereen en in het bijzonder kinderen zo snel mogelijk uit de armoedespiraal te halen. We hebben de plicht om sociale vooruitgang te stimuleren en om alle talenten te benutten.

Als sp.a Groen XL kiezen wij voor een progressief, universeel sociaal beleid: universeel want voor alle inwoners van onze gemeente bedoeld, maar ook progressief, want met een versterkte aandacht en inspanning voor hen in de meest precaire omstandigheden.

Armoedebestrijding is niet het werk van één persoon, maar kan enkel effectief zijn als het als een rode draad door het volledige gemeentebeleid loopt. We zetten dan ook alle hefbomen in zoveel mogelijk beleidsdomeinen zo efficiënt mogelijk in om de armoede in Ternat te bestrijden.

1.1. Snelle detectie

Vanuit het beleid zetten we in op de snelle erkenning van het armoedeprobleem bij een gezin of alleenstaande. We zoeken actief naar manieren om dit proactief in kaart te brengen. We werken met het “Huis van het kind” - erkend via het OCMW - samen met Kind en Gezin, scholen, vakbonden, mutualiteiten, welzijnsorganisaties, sportclubs, het verenigingsleven, geneesheren, etc. om signalen van armoede snel op te pikken.

We organiseren via het OCMW een structureel overleg met alle betrokken partners zodat problemen snel besproken worden. We maken een sociale foto van onze gemeente door het opsporen van verdoken armoede. Het bestuur heeft in samenwerking met de andere gemeentelijke diensten (onderwijs, wijkagenten…) een unieke rol in het opsporen van stille of verdoken armoede.

1.2. Een Ternats menswaardig inkomen

Eens het probleem gedetecteerd, zetten we als sp.a Groen XL in op een aanklampend beleid waarbij we een aanpak op maat van het gezin of individu uitstippelen. Voor sommige mensen is een leefloon onvoldoende om rond te komen en menswaardig te kunnen leven. Daarom willen wij als sp.a Groen XL een “Ternats Menswaardig inkomen” (of TMI) invoeren, een aanvullende steun bovenop het leefloon of een vergelijkbaar inkomen voor mensen die het op basis van een objectieve berekening nodig hebben. Voorwaarde is dat mensen meewerken aan een activeringsprogramma, een programma gericht op deelname aan de arbeidsmarkt. In de berekening blijft er voldoende afstand tussen leefloon plus aanvullende steun en het minimumloon. Dit om mensen blijvend te motiveren om een job te zoeken.

1.3. Sociale tarieven

Onze gemeente zet in op het voorzien van sociale tarieven voor een brede waaier aan basisvoorzieningen, zodat de levenskost niet ten koste van de levenskwaliteit gaat.

 • We garanderen sociale tarieven voor nutsvoorzieningen.
 • We zorgen in alle scholen voor een goedkope en gezonde maaltijd.
 • We voeren een BELEEFPAS VIP in voor kinderen van ouders met een laag inkomen. Met die kortingskaart kunnen ze deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten aan een voordeeltarief. Om deze kinderen niet te stigmatiseren en hun identiteit vertrouwelijk te houden worden binnen de scholen een aantal bijkomende VIP-BELEEFPASSEN verspreid.
 • De volgende zes jaren wensen wij werk te maken van een totaal nieuw concept: de ZORGCHEQUE. Elke zorgbehoevende en zijn mantelzorger zou deze zorgcheque vrij kunnen aanwenden ter betaling van de dienst(en) die op een bepaald ogenblik nodig zijn (maaltijdbedeling, gezinszorg en aanvullende thuiszorg, groen- en klusjesdienst, mindermobielencentrale, enz…).

1.4. Schuldbemiddeling

Schulden stapelen zich vaak op. We helpen mensen om beter om te gaan met hun beschikbare budget en schulden weg te werken door schuldhulpverlening.

 • We zorgen voor een standaarduitnodiging voor schuldbemiddeling bij alle achterstallige betalingen aan het lokale bestuur. Door binnen de gemeente met het principe van ‘eenheid van schuld binnen de gemeentediensten’ te werken, vermijden we dat door verschillende parallel lopende procedures de schulden tegenover de gemeente oplopen.
 • We verbieden het inzetten van incassobureaus door de gemeente voor wie schuldhulpverlening krijgt.

1.5. Betere opname van rechten

Het opnemen van alle rechten kan een belangrijke stap zijn in de strijd tegen armoede. Het informeren en begeleiden, zodat men deze rechten claimt, is dan ook een belangrijke taak voor het Ternats gemeentebestuur.

 • Ternat doet pro-actief een check-up van sociale rechten. We zorgen ervoor dat rechten en tegemoetkomingen waar mogelijk automatisch worden toegekend.
 • We bieden juridische ondersteuning aan mensen in precaire situaties.


2. We streven naar een armoedevrij Ternat!

2.1. Voor iedereen in Ternat betaalbaar wonen

Wonen moet betaalbaar zijn of worden voor iedereen. Iedereen heeft recht op een betaalbare eigen stek, of je nu huurt of koopt, veel of weinig verdient. Toch wordt het huren of kopen van een goede én betaalbare woning voor velen alsmaar moeilijker. sp.a Groen XL laat niemand aan zijn/haar lot over. We houden rekening met ieders draagkracht, om iedereen te geven waar zij of hij recht op heeft: een comfortabele, goede en betaalbare woning.

2.2. De noden in kaart

Een sterk lokaal woonbeleid start met een goede kennis van de lokale noden en het aanbod. Op basis van de gemeentelijke cijfers qua inkomen, gezinssamenstelling, leeftijd, etc. stellen wij als sp.a Groen XL een plan op om maximaal tegemoet te komen aan.

 • Sociale huisvesting en een duwtje in de rug voor het verwerven van de eerste woning! Sociale huisvesting is één van de voornaamste hefbomen voor een sterk lokaal sociaal woonbeleid. Als sp.a Groen XL blijven wij hierop inzetten en versterken we zelfs de inspanningen.
 • Wij willen het recht op wonen voor iedereen garanderen ongeacht sociale status, fysieke kenmerken of afkomst. Daarom stimuleren en ondersteunen we sociale verhuurkantoren. Door hun bemiddelende rol tussen huurders en verhuurders spelen zij een cruciale rol. Zij staan garant voor de betaling van de huur aan de eigenaar en zorgen ervoor dat de laagste inkomens met de hoogste nood sneller geholpen worden bij het vinden van een kwaliteitsvolle woning.
 • sp.a Groen XL werkt een plan uit waarbij Ternat (jonge) gezinnen of alleenstaanden financieel een duwtje in de rug geeft voor het verwerven of bouwen van hun eerste woning in Ternat.

2.3. Kwaliteitsvol wonen

Ternat zet in op kwaliteitsvol wonen als hoeksteen van een kwaliteitsvol leven.

De meeste ouderen willen het liefst thuis ouder worden. Wanneer hun mobiliteit echter vermindert, blijkt hun huis vaak niet aangepast aan deze nieuwe situatie. Daarom moedigen we inwoners tijdig aan tot het toegankelijk maken van hun woning, onder andere via informatie, premies en diensten die ouderen begeleiden bij het laten uitvoeren van kleine en grote aanpassingen die hun woonkwaliteit kunnen verbeteren.

Indien huurwoningen niet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen, dan informeren we huurders en verhuurders over de procedure. Als de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt, helpen we de huurders bij hun herhuisvesting.

3. We creëren ruimte voor ontmoetingen

Actief samenleven vraagt plaatsen waar mensen kunnen samenkomen. Het inrichten van de publieke ruimte en het ondersteunen van het sociaal leven, dienen voor sp.a Groen XL dan ook een duidelijk doel: het creëren van ruimte voor ontmoetingen.

3.1. Gedeelde publieke ruimte

De herinrichting van publieke ruimte moet een plaats creëren waar inwoners ongeacht hun afkomst of leeftijd elkaar ontmoeten. Sp.a Groen XL was de motor achter de herinrichting van de markt. We doen op hetzelfde elan verder.

 • We voorzien voldoende zitbanken in de publieke ruimte, zodat mensen met elkaar kunnen praten.
 • We helpen speelterreinen, scholen, sportinfrastructuur, speelbossen, jeugdlokalen, het jeugdhuis, aantrekkelijk te maken.
 • We brengen de fysieke toegankelijkheid van de publieke ruimte en van openbare gebouwen voor andersvaliden in kaart. Waar nodig verbeteren we ze.
 • We organiseren jaarlijks een speelstraat-zondag.
 • We ondersteunen de tijdelijke inrichting van straten voor buurtfeesten.
 • Een nieuwe invulling voor bestaande ruimte : voor bestaande gronden of panden die momenteel onderbenut worden, zoeken we naar een nieuwe invulling, zodat ze een grotere maatschappelijke rol kunnen vervullen. We realiseerden binnen de huidige coalitie reeds bosaanplantingen en vernieuwde speeltuinen.

3.2. Een sociaal weefsel dat verbindt

Naast fysieke ruimte, is er ook nood aan redenen waarom mensen samenkomen. Al te vaak blijft men in de eigen sociale kringen hangen. sp.a Groen XL wil actief ontmoetingen tussen mensen organiseren door middel van een bloeiend en divers lokaal sociaal weefsel.

 • We stimuleren het lokaal verenigingsleven tot zeer diverse activiteiten met een gemengd doelpubliek, door middel van organisatorische ondersteuning of financiële steun.
 • We zetten in op sport en cultuur als verbindende factoren waarbij we zoveel mogelijk samen sporten proberen te promoten.
 • We organiseren activiteiten die steeds tot doel hebben verschillende doelgroepen samen te brengen.
 • We hebben oog voor de betaalbaarheid in alles wat wij als gemeente organiseren aan activiteiten, maar de subsidiering moet voldoende zijn om een optimale kwaliteit van aanbod te garanderen.
 • We stimuleren wijk- en buurtfeesten.

4. We maken een Ternat op maat voor jong en oud

4.1. Een gemeente voor jongeren

Een gemeente die oog heeft voor haar jeugd is een gemeente die leeft. We zetten als sp.a Groen XL in op een creatief en gedurfd jeugdbeleid met een bijzondere aandacht voor ontspanning en inspraak.

 • We versterken de steun aan het Huis van het Kind, waarin we alle diensten rond kind- en jeugdbeleid bundelen.
 • We investeren in een aantrekkelijk activiteitenaanbod voor jongeren.
 • We bouwen toegankelijke speelpleinen en onderhouden de bestaande infrastructuur (oa skatepark aan het sportcomplex).
 • We ondersteunen nog meer een divers jeugdwerkaanbod, met onder meer jeugdbewegingen, jeugdateliers en speelpleinwerking.
 • We ondersteunen jeugdverenigingen op verschillende manieren:
 • Binnen de jeugdraad gaan we na op welke manier we het subsidiereglement voor jeugdverenigingen eenvoudiger en als stimulans kunnen maken.
 • Naast een jaarlijkse subsidiëring, blijven we openstaan voor dialoog wanneer zich specifieke problemen aandienen.

We ondersteunen Ternatse jeugdverenigingen op verschillende manieren :

 • Elk jaar nodigen we alle jongeren van 18 uit voor een ontmoeting met het gemeentebestuur.
 • We zoeken in de gemeente naar manieren om de inspraak van jongeren te vergroten.

4.2. Ternat zorgt voor zijn senioren.

Zoveel mogelijk vrijheid en zelfstandigheid is de basisvoorwaarde voor een menselijk bestaan. Wie heel zijn leven heeft bijgedragen tot de samenleving, elk op zijn of haar manier en met de eigen mogelijkheden, verdient een comfortabele en stimulerende oude dag.

Oudere mensen willen zelfstandig blijven en zelf kiezen hoe ze hun leven vorm geven. We geven hen de middelen om hun eigen leven in te richten en om deel te blijven uitmaken van ons sociaal en zelfs economisch leven. Minder mobiel zijn of een handicap hebben, is geen reden om er niet bij te horen. We passen ons aan aan elkaars situatie.

 • Wij stellen als sp.a Groen XL voor in de toekomst de deelname aan seniorenactiviteiten financieel te ondersteunen.
 • We betrekken ouderen actief bij het beleid via de Seniorenadviesraad. Een doeltreffend en breed gedragen ouderenbeleid vraagt om inspraak en betrokkenheid van de ouderen zelf en voor die dialoog is een goed werkende lokale seniorenraad essentieel. We geven ouderen daarnaast ook de kans om via sociaal-culturele verenigingen, andere adviesraden, burgerinitiatieven en rechtstreekse politieke participatie ideeën en aandachtspunten naar voor te schuiven.
 • We houden rekening met de toenemende diversiteit onder ouderen bij het uittekenen van het ouderenbeleid en proberen die verschillen een plaats te geven binnen het beleid. Ouderen zijn er van alle leeftijden en met grote verschillen qua engagementen, mogelijkheden, gezondheid, middelen, netwerk, achtergrond, cultuur, noden en voorkeuren. Die veelheid aan wensen, noden en situaties laat zich niet in enkelvoudige, kant-en-klare stellingen vatten.
 • Verenigingen spelen een belangrijke rol bij het versterken van het sociaal weefsel in de gemeente, in de sociale inclusie van ouderen, in het mee realiseren van zorgzame buurten en in het bereiken en ondersteunen van mensen in een kwetsbare situatie. We bieden hen de mogelijkheden en middelen zodat zij deze rol voluit kunnen spelen.
 • We geven ouderen voldoende, duidelijke en laagdrempelige informatie en ondersteuning om zich in te zetten als vrijwilliger.
 • We bieden cursussen en vormingen aan op maat van ouderen en creëren zo mogelijkheden om levenslang te blijven leren. Levenslang leren versterkt mensen in hun persoonlijke ontplooiing, geletterdheid, zelfredzaamheid, sociale inclusie en maatschappelijke participatie, ook op latere leeftijd. Het biedt hen eveneens extra kansen op sociaal contact. Veel ouderen doen aan levenslang leren via vormingen en activiteiten bij verenigingen, dienstencentra, bibliotheken, kunstacademies,... We zorgen voor een laagdrempelige toegang en betaalbaarheid voor iedereen.
 • We geven senioren op vrijwillige basis de mogelijkheid hun (zelf-) vertrouwen in het verkeer te behouden of te vergroten met een opfrissingscursus rijvaardigheid, in samenwerking met VIAS.
 • We organiseren informatiesessies over pensioenen.
 • We creëren een aanbod aan activiteiten voor actieve opa’s en oma’s en hun kleinkinderen.
 • We bieden basiscursussen internet en computergebruik aan. We zijn ons hierbij bewust van nieuwe evoluties die ook voor senioren nuttig kunnen zijn, zoals het gebruik van smartphones en tablets en van sociale media. Maar we verwaarlozen tegelijk de communicatie langs traditionele informatiekanalen niet. De loketfunctie en papieren informatie moeten evenwaardig aanwezig blijven.
 • We zetten we zoveel mogelijk ouderen aan tot sport en beweging. Sport en bewegingsactiviteiten vervullen een belangrijke rol op vlak van gezondheidsbevordering en ziektepreventie, maar het is vooral ook een ontspannende en sociale bezigheid. Hiervoor schakelen we naast sportverenigingen ook de sociaal-culturele verenigingen in. We werken bovendien aan projecten en methodieken die beweging integreren in het dagelijkse leven.
 • Het systeem van mantelzorg dient absoluut verder te worden uitgebouwd. We organiseren infosessies in verband met mantelzorg.
 • Het is nergens beter wonen dan thuis, in Ternat. Om daar als oudere persoon in alle comfort en met een gerust gevoel te wonen, ondersteunen we een breed pakket van thuiszorgdiensten aan. Die diensten nemen belangrijke taken in het dagelijkse leven van zorgbehoevende ouderen over en komen letterlijk naar hen toe.
 • We erkennen, waarderen en steunen mantelzorgers. Mantelzorgers krijgen over het algemeen weinig waardering voor wat ze doen. Nochtans, zonder hun vaak grenzeloze inzet wordt de allergrootste wens van het merendeel van zorgbehoevende mensen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, niet gerealiseerd. Als sp.a Groen XL willen wij de zorgcheques, die zowel door de zorgbehoevende als door de mantelzorger kunnen gebruikt worden, promoten.
 • Voor sp.a Groen XL heeft iedereen na een leven van lang en hard werken, recht op een betaalbare rusthuisfactuur. Als sp.a Groen XL pleiten wij binnen de bevoegde instanties voor een minimumpensioen van 1.500 euro voor iedereen. Een rusthuisfactuur zou deze 1.500 euro nooit mogen overschrijden.
 • Het budget 2018 van het OCMW werd aangepast om de renovatie van DE SIBBE, onze assistentiewoningen, mogelijk te maken. De evolutie van onze maatschappij, de modernisering en de comfortverwachtingen van de huidige en toekomstige bewoners heeft een reeks nieuwe noden doen ontstaan. Ramen worden vervangen door nieuwe, makkelijker te openen exemplaren met betere isolatiewaarde. Ook keurde de OCMW-raad het plan goed om over te gaan tot een heel grote renovatie van alle appartementen, waarbij het comfort voor de bewoners verbeterd wordt. Er wordt o.a. een nieuwe keuken met moderne apparatuur geïnstalleerd die voldoet aan de huidige comfortvereisten. Appartementen krijgen een volledige opfrisbeurt.

5. We helpen elk talent aan het werk

Iedereen heeft recht op arbeid, recht op werk. Werk is een belangrijke hefboom om mee te tellen in onze samenleving. Jammer genoeg krijgt niet iedereen evenveel kansen. Laaggeschoolden, langdurig werkzoekenden, ouderen, personen met een arbeidshandicap, mensen in armoede, enz. vallen meer en meer uit de boot. Een traject naar werk begint lokaal, dicht bij de mensen, op maat van de mensen.

We nemen maximaal onze regierol van de lokale arbeidsmarkt op. Als lokaal bestuur staan we immers het dichtst bij de mensen en hebben we het beste zicht op de persoons-en gezinskenmerken van onze inwoners, de sociale netwerken, het onderwijsaanbod, de behoeften aan kinderopvang, de bereikbaarheid van bedrijven en kantoren,... Daarbij bundelen we de krachten door samen met scholen, werkgevers en verenigingen die actief zijn op het vlak van welzijn en gezondheid, VDAB en sociale partners (werkgevers en vakbonden) naar oplossingen te zoeken voor de uitdagingen op de lokale/regionale arbeidsmarkt.

Ons bestuur is vaak de eerste en de enige schakel in het traject naar werk voor mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Daarom helpen we onze inwoners die het wat moeilijker hebben in de juiste richting. We nemen onze rol op om te zorgen voor werk op maat van mensen i.p.v. mensen te veranderen op maat van werk.

5.1. Sociale economie

Via sociale economie bieden we kansen aan wie via de reguliere arbeidsmarkt niet aan de bak komt. Als lokaal bestuur zetten we hier sterk op in.

 • We werken aan een lokale regie van de sociale economie, met een meerjarenplanning en een duidelijke visie. We werken intensief samen met de sociale economie, binnen de eigen gemeente en met andere gemeenten.
 • We nemen initiatief om een sociaal restaurant te organiseren. Daarmee zullen we mensen tewerkstellen, die moeilijk aan een job geraken op de reguliere arbeidsmarkt. Het sociaal restaurant is ook een ontmoetingsplaats voor alle Ternattenaars. Via speciale tarieven helpt dit ook in de strijd tegen armoede. De producten worden aangekocht bij de lokale handelaars en producenten. Ook op die manier zorgen we voor bijkomende tewerkstelling.
 • In de bestekken voor overheidsopdrachten- of aanbestedingen maken we maximaal gebruik van sociale en duurzaamheidsclausules. Op die manier weren we sociale dumping van onze openbare werven . En via sociale clausules zorgen we er ook voor dat bepaalde opdrachten of delen ervan (‘percelen’) worden voorbehouden voor werkgevers/uitvoerders die mensen die het moeilijker hebben op de klassieke arbeidsmarkt (mensen met een arbeidshandicap) of die opleiding op de werkvloer voorzien voor laaggeschoolden en/of langdurig werkzoekenden.
 • We maken dat mensen die daar klaar voor zijn, kunnen doorstromen van de sociale economie naar een reguliere job. Dat doen we door mee actief jobs te creëren op de reguliere arbeidsmarkt en bruggen te bouwen tussen de sociale en de reguliere economie.
 • We concentreren de sociale economie op lokale maatschappelijke noden (dit heet een lokale diensteneconomie). Denk aan klusjesdiensten, aan het onderhoud van de publieke ruimte, aan het sociaal restaurant, of aan kleine ingrepen die de woningen van bejaarden veiliger, comfortabeler en energievriendelijker maken.
 • We creëren meer kansen voor eenoudergezinnen, via aangepaste tewerkstellingsinitiatieven en sociale economieprojecten.
 • De sociale economie - waarbij beschuttende en sociale werkplaatsen horen - geeft ook werk aan personen met een handicap en aan mensen met een psychosociale problematiek. We steunen deze projecten en schakelen de werkplaatsen in bij lokale overheidsopdrachten.

6. We gaan in het verzet tegen eenzaamheid

In een steeds individueler wordende maatschappij met zeer diverse gezins- en samenlevingsvormen en een ouder wordende bevolking, neemt het risico op vereenzaming toe.

Voor sp.a Groen XL is de strijd tegen eenzaamheid een belangrijk speerpunt. Net als bij armoede komt het erop aan om het probleem snel te detecteren en vervolgens activiteiten en structureel contact te organiseren.

 • We voeren een verhoogde waakzaamheid in bij het gemeentepersoneel omtrent signalen van vereenzaming.
 • We bouwen een systeem van “zorgburen” uit.
 • We monitoren het uitblijven van bezoek aan senioren in de eigen woonzorgcentra.
 • We zetten in op een laagdrempelig en leeftijdsoverschrijdend aanbod inzake sociale activiteiten.
 • We organiseren specifieke activiteiten voor alleenstaanden.
 • We stimuleren nieuwe woonvormen om eenzaamheid tegen te gaan, zoals de bouw van groepswoningen met specifieke voorzieningen voor ouderen.

7. Een hechte gemeenschap, daar gaan we voor

 • Een hechte gemeenschap, een échte SAMEN-leving, samenhorigheid: voor ons geen losse begrippen. Wij zijn actief in het Praatcafé, een initiatief waarbij Nederlands gepraat wordt met anderstalige inwoners. Samen activiteiten doen, samen Ternat verkennen, samen op pad gaan, zo helpen we ook mee aan integratie.
 • Nieuwkomers actief betrekken in het verenigingsleven en sportclubs is de grootste garantie om te voorkomen dat een steeds grotere groep anderstaligen ontstaat.
 • We ondersteunen alle initiatieven, die in onze diverse samenleving, zorgen voor een échte en hechte samenleving!
 • In het kader van de materiële steunverlening worden er in het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van Ternat 10 asielzoekers opgevangen. Zij worden opgevangen en begeleid door het OCMW in opdracht van de federale overheid. Wij ervaren dat asielzoekers die terechtkomen in het LOI van Ternat, hun kansen met beide handen grijpen om opnieuw een menswaardig bestaan op te bouwen. Wij merken dat wij veel kunnen betekenen in dit proces: wij helpen ze Nederlands leren, we helpen bij het vertalen en invullen van formulieren, wij helpen bij het zoeken van een school voor de kinderen of een opleiding voor henzelf, wij helpen de asielzoeker om een sociaal netwerk uit te bouwen, we helpen ze bij het zoeken van een woning en het vinden van werk. We zijn dan ook absolute voorstander voor het behoud van dit initiatief.

8. We zorgen voor elkaar

We werken daarom actief aan een gezonde gemeente. Twee zaken staan hier voorop. Enerzijds bouwen we mee aan een toegankelijk aanbod van zorgdiensten en anderzijds verankeren we preventie in het lokaal beleid. Zo helpen we onze burgers op weg naar een gezonder leven en een betere gezondheid in 2025.

8.1. Een lokaal gezondheidsbeleid

 • We maken een schepen bevoegd voor gezondheid
 • We richten een lokale gezondheids- en welzijnsraad op met burgers en professionals.
 • We brengen binnen de gemeente alle betrokken zorgverstrekkers, ziekenfondsen,... etc. geregeld samen. Op die manier kunnen we snel inspelen op gezondheidsnoden.

8.2. Toegankelijke zorg

We streven naar een aanbod van kosteloze eerstelijnszorg, zodat ook de meest kwetsbare inwoners tijdig zorg zoeken. Dit in overleg met de zorgverstrekkers.

8.3. Preventie

Als gemeente werken we actief mee aan de Vlaamse bevolkingsonderzoeken zoals mammobiel of darmkankeropsporing en we zetten zelf acties op.

We werken mee aan campagnes zoals de Vaccinatieweek, de week van de Geestelijke Gezondheidszorg of Tournée Mineral.

We organiseren zelf bijkomende acties rond gezonde voeding en beweging in onze crèches, scholen en woonzorgcentra.

Via het gemeentelijk informatieblad en de gemeentelijke website verstrekken we informatie over de bestaande hulpinitiatieven zoals het CAW, de Druglijn, Tele-Onthaal, etc.

9. Discriminatie en racisme

Mensen beoordelen op wie ze zijn, hun achtergrond, achternaam, huidskleur, geslacht, religie of geaardheid is fundamenteel onrechtvaardig. Discriminatie en racisme ondergraven het solidair samenleven. Wanneer mensen geen faire kans krijgen of zich niet als gelijkwaardig gewaardeerd voelen, dreigen ze zich af te keren van de samenleving. Als sp.a Groen XL verzetten wij ons dan ook tegen elke vorm van discriminatie of racisme.