Jean Trembloy

Jean Trembloy is geboren op 12 april 1958 in de Nattestraat te Ternat.

 • Licentiaat in de Staats en Bestuurswetenschappen (RUG) Licentiaat in het Europees Recht (RUG)
 • Geaggregeerde voor het Hoger Secundair Onderwijs en het Hoger Onderwijs van het Korte Type (RUG)
 • Gehuwd met Mieke Vanbever
 • Vader van Cedric, Cindy en Audrey en grootvader van Nova, Jade en Millie Hobby: Japanse zwaardkunst en Historisch onderzoek
 • Voorzitter van het OCMW van Ternat

KERNGEDACHTE van Jean Trembloy

 1. Ternat kan meer zorgzaam
 2. Sociaal-Ecologisch en zorgzaam omgaan met elkaar.
 3. Dat alle armoede ook die verborgen is uitgebannen wordt en dat er meer en langer zorgzame dienstverlening komt aan huis.


SOCIAAL: De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, allen samen zijn wij zeer sterk.

ECOLOGISCH: De toekomst niet belasten voor de komende generaties, naar een gezond en veilig leven.

ZORGZAAM: Samenleven en verzorgen aan huis, in de vertrouwde omgeving, bestendigen en optimaal organiseren.


Jean is een overtuigd socialist. Als Mens en Voorzitter van het OCMW van Ternat streef hij naar een warme gemeente waar het aangenaam is samen te wonen.

Enkele gedachten:

Vrijheid zonder socialisme betekent privilege en onrechtvaardigheid; en socialisme zonder vrijheid betekent slavernij en onderdrukking.

Als ik denk over een ideale samenleving, gaat er geen overtuiging boven het socialisme. Het socialisme houdt zich vooral bezig met het leven hier en nu. Zeker als je kijkt naar de derde wereld, ook die naast je deur, is er geen eerlijker manier van delen en ieder het zijne gunnen dan de socialistische manier.

Een rechtvaardig man is rechtvaardig, zelfs in de politiek. (uitspraak van Mahatma Gandhi )


De sociale uitdaging in onze gemeente: wij staan wel voor enkele grote en nieuwe uitdagingen op het vlak van samenleven. De groep senioren stijgt, ook de groep kinderen en jongeren stijgt, de gezinnen worden kleiner en anders waardoor er meer aandacht zal moeten zijn voor andere woonvormen zoals collectief wonen en zorgwonen. Mensen met een beperking vragen ook een meer inclusieve plaats in het samenleven. Migratie kleurt ook onze gemeente. De digitalisering en internet vallen onze privacy aan. Deze diversiteit leidt natuurlijke tot spanningen, maar goed samenleven ontstaat daar waar mensen elkaar concreet ontmoeten, op straat, in de winkel, op het werk, aan de schoolpoort, in de sportclub, tijdens een toneelvoorstelling, in de bibliotheek, ... hier komen de intermenselijke gevoelens tastbaar tot uiting. Dan wordt de actieve mondige burger geen vijand van het lokaal bestuur, maar maakt hij er deel van uit.

Door de fusie van Gemeente met OCMW zullen wij moeten toezien dat de sociale grondrechten in onze gemeente niet worden uitgehold. Deze grondrechten hebben als doel iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Een menswaardig leven geeft recht op:

 • Arbeid en op de vrije keuze en het waarborgen van werk met de garantie op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen
 • Sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand
 • Een behoorlijke huisvesting
 • De bescherming van een gezond leefmilieu
 • Culturele en maatschappelijke ontplooiing.

De realisering van deze grondrechten ziet hij als een belangrijke dam tegen armoede en voor het maken van een lokale, warme samenleving waar iedereen zich veilig en gelukkig thuis voelt. Alle beslissingen en maatregelen die genomen worden in onze gemeente zal hij hieraan toetsen, en als deze toets positief is zal je in hem een loyale partner vinden.

Hij verwijst graag naar een uitspraak van Steve Stevaert: "Ze zeggen me wel eens dat ze het met me eens zijn, maar dat ze geen socialist zijn. Ik antwoord dan: ge zijt wél socialist, alleen weet ge het nog niet."

Jean Trembloy is een overtuigd socialist

TERNAT KAN MEER :

 • Meer sociale bescherming, armoedebestrijding en zorgzaamheid
 • Meer kleur in onze gemeente
 • Meer gezond samenleven
 • Meer geluk in 't werk